Kniha obchodníkov

Vývojári softvéru

Snáď všetky činnosti v rámci informačných technológií v konečnom dôsledku smerujú k tvorbe aplikácií alebo riadiacich programov. Tieto totiž realizujú podstatu toho, čomu sa vo všeobecnosti hovorí informatizácia. Automatizované spracovanie údajov, informácií, obrazu, zvuku, videa, vedeckých výpočtov, algoritmizovateľných procesov, priemyselných procesov.

Je zrejmé, že od vzniku prvých aplikácií pre masového spotrebiteľa pokrok postúpil míľovými krokmi. SW aplikácie sa s rastom dostupnej výkonnosti hardwaru zdokonaľujú a prinášajú stále viac sofistikované SW nástroje - aplikácie pre podnikateľskú sféru, spotrebiteľov, priemysel či vedu.

Vyvíjané aplikácie sa veľmi rôznia podľa účelu, druhu spracovávaných alebo generovaných údajov, podľa cieľovej skupiny užívateľov. Software pre masové používanie (napr. kancelárske aplikácie, hry), špecificky zamerané aplikácie (napr. bankové aplikácie, simulátor leteckých podmienok), embedded software implementovaný do špecializovaných elektronických zariadení (napr. mobily, TV).

Na špici vývoja SW sú dnes komplexné aplikácie, ako napríklad:
  • komplexné systémy riadenia podnikateľských procesov
  • vedecké výpočty, napr. prognóza počasia
  • riadenie strojov vo vesmírnom výskume
  • syntéza informácií z údajov, napr. business inteligence
  • simulácia činnosti človeka po stránke fyzickej i mentálnej - robotika.
Vývoj softwaru - softwarové inžinierstvo, transformuje požiadavky zadávateľa/zákazníka do softwarovej aplikácie. SW odborníci, analytici a databázoví analytici, najprv špecifikujú požiadavky zadávateľa. Analyzujú ich a následne vytvárajú dátový a algoritmický model. Schopnosť správne pochopiť, analyzovať a namodelovať aplikáciu je kľúčová. V súčinnosti s analytikmi SW architekti navrhujú komplexnú architektúru s dôrazom na navigačnú štruktúru, predovšetkým z pohľadu budúcich užívateľov aplikácie. SW architekt je odborník, ktorý 'obhajuje' požiadavky koncového užívateľa. Jeho videnie je primárne užívateľské, stráži dodržiavanie pôvodných špecifikácií, dbá na to, aby zložitosť realizátorského procesu - programovania, nebola dôvodom na neprijateľné ústupky. V ďalšom kroku programátori a databázoví programátori prenesú modely do programovacieho kódu. Pochopenie a znalosť ľudského vnímania a interakcie s výpočtovou technikou je dôležité pri navrhovaní rozhrania medzi aplikáciou a človekom užívateľom. Obzvlášť pri masových aplikáciách pre bežných užívateľov, ako napríklad pri kancelárskych aplikáciách alebo hrách, je ergonomický dizajn rozhrania kľúčovým pre úspech aplikácie. Dizajnéri rozhrania sú preto ďalšími kľúčovými odborníkmi pri vývoji softwaru. V konečnej fáze vývoja SW testéri odhaľujú chyby vo funkčnosti softwaru, aby ich postúpili programátorom, a kvalitári kontrolujú, nakoľko sa obsahová funkcionalita stotožňuje so špecifikáciami pôvodného zadania na výrobu softwaru. Vývojový cyklus završuje implementácia aplikácie u klienta a technická podpora počas jej využívania.

V niektorých organizáciách, obvzlášť v menších tímoch, sa môžu odbornosti kumulovať, napríklad programátor-analytik je zodpovedný za systémovú analýzu a vlastné programovanie. Naopak, napr. v prípade aplikácií, ktoré spracúvajú veľké množstvá údajov a informácii, je žiadúce rozdeliť databázovú odbornosť na pracovné pozície databázového analytika a databázového programátora.

S expanziou internetu sa vyprofilovala relatívne samostatná skupina tvorcov internetových a intranetových aplikácií. Odbornosti zúčastňujúce sa na ich tvorbe sú analogické odbornostiam vyššie uvedeným pri tvorbe 'tradične' ponímaného softwaru.Navigátor


ISSN 1337-0367