Práca pre informatikov

Práca v IT na dosah:

Kategórie článkov

Chcem ísť na

Reklama

Aktuálne spravodajstvo

Platy informatikov: Bratislava vysoko vedie   

Napísané pre týždenník TREND

Najlepšie odmeňované sú pozície, ktoré sa najviac podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty

Personalista v priemysle informačných a komunikačných technológií sa určite nenudí a ani nudiť sa nebude. V info-komunikačnej brandži sa vzhľadom na rast konkurenčného prostredia neustále zintenzívňuje boj o zamestnancov, odborníkov. Doba, keď personalistovi stačilo v internete zverejniť pracovnú ponuku a do mesiaca si mohol pohodlne vyberať z vhodných CV, je nenávratne preč. HR oddelenia si začínajú uvedomovať, že spoľahnúť sa len na jednoduchý textový inzerát je zastaraná technológia spred desiatich rokov.

Pomôckou personalistov môžu byť informácie o vývoji a štruktúre platov v sektore. Tých však veľa nie je. Aj preto sa internetový pracovný portál Informatici.sk rozhodol uskutočňovať priebežný prieskum platov v info-komunikačných profesiách. Jeho cieľom je poskytnúť zamestnávateľom i zamestnancom informácie, ktoré im pomôžu lepšie sa orientovať v odmeňovaní. V prieskume sa sleduje 52 pracovných pozícií, kategorizovaných do ôsmich hlavných kategórií – technické pozície, projektoví špecialisti a konzultanti, vývojári softvéru, správcovia systémov, telekomunikační odborníci, obchodníci, manažment a napokon špecialisti pre CAD systémy.

 

O tretinu nižší.

Výsledky prieskumu potvrdzujú, že na Slovensku sú dve centrá, sústreďujúce IT špecialistov. Takmer polovica respondentov pracuje v Bratislave, ktorú s väčším odstupom nasleduje Košický kraj (14 %). Najmenej informatikov sa do prieskumu zapojilo z trenčianskeho regiónu. Vysoký podiel hlavného mesta a Košíc pritom nie je spôsobený tým, že mali viac obyvateľov než ostatné kraje. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR, podľa ktorého najviac ľudí žije v Prešovskom a najmenej v Trnavskom kraji.

Regionálny faktor vidieť aj v štruktúre IT špecialistov. V Bratislave a Košiciach sú podstatne viac ako v ostatných krajoch v kurze pracovné pozície, ktoré svedčia o prítomnosti typických veľkých IT spoločností ako i podnikov, ktoré majú vlastné veľké IT oddelenia. Ide napríklad o architektov informačných systémov, vedúcich vývojových tímov, databázových špecialistov či SAP konzultantov. V ostatných regiónoch zasa prevládajú pracovné pozície, zamerané na správu IT systémov (administrátori a technický servis), programátori v menších tímoch či vývojári webových aplikácií.

Rozdielna profesionálna štruktúra sa odráža aj na výrazných rozdieloch v platoch IT pracovníkov v Bratislave a vo zvyšku Slovenska. Kým v hlavnom meste priemerný mesačný plat presahuje 41-tisíc korún, v ostatných regiónoch je o tretinu nižší, pričom rozdiely medzi jednotlivými krajmi nie sú veľmi výrazné. Tak či onak, celoslovenský priemer – v prieskume portálu Informatici.sk 33 438 korún –, ktorý sa v nejakej obmene môže objaviť i v oficiálnych štátnych štatistikách, treba brať ako virtuálny ukazovateľ.

 

Kde je hodnota.

Výsledky prieskumu naznačujú stupeň rozvinutosti slovenského IT priestoru. Najviac respondentov uviedlo, že pracujú ako programátori (11,3 %) a programátori–analytici (8,6 %). Z päťdesiatky pracovných pozícií, do ktorých sú podľa metodiky portálu Informatici.sk rozčlenení všetci IT pracovníci, len na jednu pozíciu nebol žiadny respondent v rámci celého Slovenska – konzultant operačných systémov. Na ďalšie štyri pozície nebol ani jeden respondent zo siedmich mimobratislavských regiónov – databázový analytik, konzultant databázových systémov, architekt informačných systémov a architekt hardvérového systému.

Zaujímavé je zistenie, že podiel projektových manažérov a konzultantov spolu s vývojármi softvéru a telekomunikačnými odborníkmi je 50 percent. Odzrkadľuje to schopnosť slovenskej IT brandže tvoriť inovatívne služby. Či je to málo alebo dosť, ťažko posúdiť. No môže poslúžiť ako indikátor pre porovnanie súčasnosti s budúcnosťou, na sledovanie trendu info-komunikačného sektoru, prípadne na porovnávanie so zahraničím.

 

Priemerné platy podľa agregovaných kategoríí

Pracovné kategórie

Priemerný plat

% respondentov

Manažment

60 700

3%

Projekty & Konzultanti

45 000

11%

Vývojári softvéru

36 900

37%

Telekomunikácie

34 300

2%

Správcovia systémov

27 600

22%

CAD Konštrukcia

25 800

2%

Technické pozície

25 600

12%

Obchodníci

24 100

11%

 

Agregovanejší pohľad na pracovné pozície podľa ôsmich kategórií naznačuje, kde sa v IT brandži tvorí najväčšia pridaná hodnota. A aj to, kde sa sústreďuje zodpovednosť. Neprekvapuje prvá priečka pre manažment. Projektoví manažéri a konzultanti, takzvaní výkoňáci, sú najdôležitejší pre tvorbu pridanej hodnoty. Sú nositeľmi odborného know-how, prenášajú ho odborne a manažérsky do nových produktov a služieb.

Hodnota vývojárov softvéru a telekomunikačných odborníkov tkvie zasa v ich vysokej špecializácii. Bez nich sa jednoducho nedá stavať konkrétne zákaznícke riešenie, na nich závisí kvalita a spoľahlivosť konečného produktu. Relatívne nižšie ohodnotenie správcov, technikov či obchodníkov – ale stále s prehľadom nad bežný priemer – je zrejme dané tým, že tieto pozície neovplyvňujú pridanú hodnotu kľúčovým spôsobom.

 

Databázy v kurze.

Najlepšie platenou pracovnou pozíciou podľa januárovej štatistiky je konzultant databázových systémov. Mesačne zarobí v priemere 95-tisíc korún. Treba si však uvedomiť, že metodika portálu Informatici.sk člení odborníkov na databázy do štyroch pozícií – okrem konzultantov rozoznáva databázových špecialistov, databázových analytikov a databázových administrátorov. Pri agregovaní databázistov do jednej skupiny, priemerný mesačný plat „klesne“ na 49-tisíc korún, čo je však stále v prvej desiatke najlepšie platených pozícií.

 

TOP 10 najlepšie platených pozícií

Pracovné pozície

Priemerný plat

Konzultant DB systémov

95 000

Riaditeľ IT 

77 000

Riaditeľ

75 000

Architekt IS

61 000

Architekt HW systému

60 000

Manažér IS

57 000

Vedúci vývojového tímu

54 000

Telekomunikačný špecialista

52 000

Projektový manažér

50 000

Produktový manažér

48 000

 

Štruktúra dopytovaných pozícií v personálnej inzercii ukazuje, že narásť môžu najmä platy vývojárov softvéru. Najmä vďaka tomu, že stále viac medzinárodných firiem buduje na Slovensku vývojárske laboratóriá. Lepšie odmeňovaní budú aj špecialisti na SAP, keďže ide o systém, ktorí je vo firmách čoraz populárnejší a používajú ho materské firmy nových investorov na Slovensku. Rozmach a sofistikácia internetových aplikácií ako i narastanie interaktívnej funkcionality zasa nahráva Java a Ajax programátorom.

Zmenu v štruktúre dopytu po IT profesiách môže vyvolať výraznejšia zmena v rýchlosti internetového pripojenia. To posilní trend prenášania desktopových aplikácií do webovej platformy, ktorá si nevyžaduje inštaláciu aplikácie na používateľskom počítači.

Málo rozvinutá, ešte sa len prebúdzajúca – avšak s veľkou perspektívou – je odbornosť zameraná na business inteligence a data mining. V nej existuje prirodzený potenciál na rozširovanie užšieho prepojenia s vedou a výskumom na univerzitách. Zo strednodobého hľadiska, predovšetkým pre súčasných študentov, je zameranie na umelú inteligenciu aplikovanú do biznis sféry ale i robotiky, poľom málo oraným.

 

Čo sa môže zmeniť.

Na opačný koniec, čiže najmenej ohodnotených IT zamestnancov sa zaradili predovšetkým podporné pozície. V niektorých prípadoch hraničiace s non-IT zameraním, nevyžadujúcim vysokoškolské vzdelanie. Ide o pozície, na ktoré sa zamestnanci môžu dostať prechodom z inej non-IT pozície a takto začať kariéru v IT sektore. Vyrovnaný plat call centrum operátora so správcom počítačovej siete je dané vybudovaním call centier zahraničných spoločností v Bratislave a na strane druhej skutočnosťou, že správcovia sietí sú potrební po celom Slovensku.

 

10 najmenej platených pozícií

Pracovné pozície

Priemerný plat

Asistent/ka

16 000

Obchodný zástupca

16 000

Operátor IT/IS

17 000

Operátor výpočtovej techniky

17 000

IT lektor, školiteľ

18 000

IT Technik - Servis/Opravy

18 000

Pracovník podpory predaja

18 000

Pracovník podpory predaja

20 000

Call centrum operátor

22 000

Správca počítačovej siete

22 000

 

Najjasnejšou ilustráciou rozdielu medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska je všadeprítomná pozícia obchodného zástupcu. Jej nízke ohodnotenie mimo Bratislavu ju stiahlo na najnižšiu priečku. Nízke platy obchodníkov mimo Bratislavu potvrdzujú, že spotreba IT produktov je tam stále výrazne nižšia a faktor nižšej ponuky práce stále pôsobí.

V info-komunikačnej brandži je viac ako v iných odvetviach prítomný faktor časovej podmienenosti. Kedysi rozšírený prográmator v jazyku Fortran je v súčasnosti „vyhynutým“ druhom. Nahradili ho C++ alebo Java programátori. V budúcnosti zasa možno databázových špecialistov vytlačia infobázisti. A dnešno-zajtrajší datamineri, dolovači dát, sa môžu obávať konkurencie analytikov informačných štruktúr. Podčiarknuté a zrátané, najlepšie odmeňovaní budú vždy tí, ktorí sa najviac podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty.

 

Autor je konateľom spoločnosti JobAgent.sk, s.r.o., Bratislava, ktorá prevádzkuje server Informatici.sk.

 

Jaroslav Eliáš

Vyhľadať v IT článkoch:

Hľadať slová:

Zasielať emailom:

Z oblasti: IT články
kariéra
telco
Zasielať info denne
1x týždenne
Na email: